این شرکت تولید کننده دستکش از سال 1948، تخصص حرفه¬ای در محافظت از دستها ارائه می دهد. این شرکت برای هر کاری در صنایع مختلف دستکشی توسعه داده است. مانند صنایع غذایی، شیمیایی، مهندسی مکانیک، ماهیگیری، ساختمان سازی، محیط زندگی و ….
مقاومت مواد، ویژگیها و شکل به گونه ای طراحی شده¬اند تا سزاوار ایمنی، آسایش و چالاکی دست باشند. در شرایط خشک و مرطوب یا مواجه شدن با کار مکانیکی، برش یا تجاوز حرارتی هر جفتی از دستکش ماپا وظیفه خود را بدرستی انجام خواهد داد.
ماپا پروفشنال تمام احتیاجات حرفه¬ای ها را هدف می گیرد و حضورش در 90 کشور عاملی کلیدی است در کسب رضایت واقعی مشتری.

برای بازدید از وب سایت این شرکت به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.mapa-pro.com